Hotararea nr. 227 din 5 martie 2008 Print option in slimbox / lytebox? (info)

Hotararea nr. 227 din 5 martie 2008 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187 din 11/03/2008

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. - Se aproba Regulamentul privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se elaboreaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, si se aproba de Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu.

Art. 3. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 562/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 332 din 17 iulie 2000.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:

Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian

Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Cristian Mihai Adomnitei


Bucuresti, 5 martie 2008.
Nr. 227.


ANEXA
Regulament privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat se organizeaza de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, denumit in continuare Corpul, potrivit prezentului regulament.

(2) Examenul de admitere se organizeaza in centrele de examen stabilite de Corp, de regula, o data pe an. In cazuri exceptionale, Corpul poate organiza examenul de admitere si de doua ori pe an.

Art. 2. - Programele de examen de admitere la stagiu pentru obtinerea calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, precum si reglementarile privind stagiul si examenul de aptitudini se elaboreaza de Corp, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, si se aproba de Consiliul superior al Corpului, urmarindu-se armonizarea cu prevederile directivelor europene in domeniu.
CAPITOLUL II
Accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat

SECTIUNEA 1
Comisiile de examinare

Art. 3. - Comisia centrala de stabilire a subiectelor de examen, denumita in continuare comisia centrala, se stabileste prin ordin comun al ministrului economiei si finantelor si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului, iar comisiile de examinare se stabilesc prin hotarare a Consiliului superior al Corpului, in calitatea sa de organizator al examenului, conform art. 20 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, republicata.

Art. 4. - In comisiile de examinare vor fi numite cadre universitare, experti contabili, cate un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei, specialisti in domeniul disciplinelor de examen si directorul executiv al filialei Corpului din judetul si, respectiv, din municipiul Bucuresti, in a carei raza teritoriala se organizeaza examenul de admitere.

Art. 5. - In vederea numirii comisiilor de examinare potrivit art. 3 si 4, Corpul va solicita Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei sa isi desemneze reprezentantul, cu 30 de zile inainte de data examenului de admitere; ministerele respective vor raspunde solicitarilor Corpului cu cel putin 15 zile inainte de data examenului de admitere.

SECTIUNEA a 2-a
Inscrierea candidatilor

Art. 6. - Se pot prezenta la examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat persoanele care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata.

Art. 7. - (1) Inscrierea la examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat se face pe baza unei cereri, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care se depune la sediul filialei Corpului in a carei raza teritoriala isi are domiciliul candidatul.

(2) In cererea de inscriere candidatul isi va exprima optiunea pentru un centru de examen dintre cele stabilite de Corp si afisate in loc vizibil la sediul tuturor filialelor.

(3) Pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil, cererea de inscriere este insotita de:

a) certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;

b) curriculum vitae, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;

c) copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii economice superioare, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

d) certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat.

(4) Pentru sustinerea examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat, cererea de inscriere este insotita de:

a) certificatul medical din care sa rezulte ca solicitantul are capacitate de exercitiu deplina;

b) curriculum vitae, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2, completat si semnat pe propria raspundere de catre solicitant;

c) copie legalizata de pe actul de studii, din care sa rezulte ca solicitantul are studii medii, cu diploma recunoscuta de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

d) certificat de cazier judiciar, cu termenul de valabilitate neexpirat.

Art. 8. - Inscrierea candidatilor in catalog se face de catre directorii executivi ai filialelor, care sunt si secretarii comisiilor de examinare, pe baza cererii si, respectiv, a tabelelor transmise cu cel putin 5 zile inainte de data la care se organizeaza examenul de admitere de catre directorii executivi ai filialelor de la care provin candidatii.

Art. 9. - Catalogul se intocmeste pe judete, in ordine alfabetica, si cuprinde rubricile: numar curent, numarul legitimatiei, numele si prenumele candidatilor, disciplinele de examen si notele obtinute.

Art. 10. - (1) Ca urmare a inscrierii, candidatii primesc legitimatii cu fotografia personala, cuprinzand numele si prenumele, numarul din catalog, judetul din care provin si profesia pentru care opteaza.

(2) Locul pe care il ocupa fiecare candidat in sala de examen se marcheaza prin aplicarea pe banca a unei legitimatii similare celei prevazute la alin. (1).

Art. 11. - Accesul in sala de examen se face numai pe baza legitimatiei si a buletinului/cartii de identitate, atunci cand se face si prezenta.

SECTIUNEA a 3-a
Disciplinele examenului de admitere

Art. 12. - Disciplinele examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si de contabil autorizat, dupa caz, sunt:

a) pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil: contabilitate, fiscalitate, drept, evaluare economica si financiara a intreprinderilor, audit, expertiza contabila si doctrina si deontologia profesiei contabile;

b) pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat: contabilitate, fiscalitate si drept.

Art. 13. - Tematica si bibliografia pe baza carora se pregatesc candidatii se stabilesc de Corp, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor, pentru fiecare disciplina. Acestea vor fi actualizate permanent, vor fi publicate in revista editata de Corp si vor fi afisate la sediul fiecarei filiale cu cel putin 60 de zile inainte de fiecare sesiune de examen.

SECTIUNEA a 4-a
Probele de examen

Art. 14. - Verificarea nivelului de pregatire teoretica a candidatilor se face prin examen scris, diferentiat in functie de profesia pentru care a optat candidatul, expert contabil sau contabil autorizat.

Art. 15. - Pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil, examenul de admitere consta in sustinerea a doua probe scrise, cuprinzand subiecte din disciplinele:

a) contabilitate, fiscalitate, drept, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor;

b) evaluare economica si financiara a intreprinderilor, audit, expertiza contabila si doctrina si deontologia profesiei contabile, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.

Art. 16. - Pentru admiterea la stagiu in vederea obtinerii calitatii de contabil autorizat, examenul de admitere consta in sustinerea unei probe scrise, cuprinzand subiecte din disciplinele: contabilitate, fiscalitate si drept, cu o durata de 3 ore pentru elaborarea raspunsurilor.

Art. 17. - Aprecierea raspunsurilor candidatilor se face cu note de la 1 la 10, la fiecare disciplina, conform grilei stabilite de comisia centrala numita potrivit art. 3.

Art. 18. - Se declara admisi candidatii care obtin cel putin media 7 si minimum nota 6 la fiecare disciplina. Rezultatele se afiseaza in cel mult 20 de zile de la sustinerea examenului.

Art. 19. - Pe baza notelor inscrise in catalogul examenului de admitere, semnat de toti membrii comisiei de examinare, presedintele si secretarul acesteia intocmesc procesul-verbal de stabilire a rezultatului examenului de admitere in 3 exemplare, din care: originalul se transmite departamentului de specialitate din cadrul Corpului, un exemplar se afiseaza la sediul filialei din judetul, respectiv din municipiul Bucuresti, la care s-a organizat examenul de admitere si un exemplar se arhiveaza la aceeasi filiala.

Art. 20. - Impotriva rezultatului obtinut candidatii pot face contestatii, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor, pe care le depun la presedintele comisiei de examinare. Presedintele comisiei de examinare si membrii examinatori la disciplinele contestate vor reexamina lucrarile si vor comunica celor in cauza rezultatul, in termen de 48 de ore de la depunerea contestatiilor, facand mentiune despre aceasta in procesul-verbal de stabilire a rezultatului examenului de admitere. Hotararile stabilite in aceste conditii raman definitive.

Art. 21. - Secretarul comisiei de examinare are obligatia ca, in termen de 20 de zile de la data la care comisia de examinare si-a incetat activitatea, sa comunice filialei la care s-au inscris candidatii rezultatele obtinute de acestia, pe baza procesuluiverbal.

Art. 22. - (1) Candidatilor declarati admisi de catre comisiile de examinare li se elibereaza certificate de promovare a examenului, in termen de 30 de zile, de la filiala unde au sustinut examenul de admitere in vederea obtinerii calitatii de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat.

(2) In baza certificatului de promovare a examenului de admitere, candidatul poate sa se inscrie in evidenta filialei, sa efectueze stagiul de 3 ani si sa sustina examenul de aptitudini in vederea accesului la profesia de expert contabil si, respectiv, de contabil autorizat.

Art. 23. - (1) Certificatele de promovare a examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau de contabil autorizat se tiparesc si se numeroteaza in regim special, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3. Organizarea evidentei si a gestionarii acestora se face de departamentul de specialitate si de directorii executivi ai filialelor, potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Corpului.

(2) Certificatele completate corespunzator si semnate de presedintele si de secretarul comisiei de examinare se elibereaza titularilor sub semnatura.
CAPITOLUL III
Stabilirea subiectelor pentru examenul de admitere

Art. 24. - Subiectele pentru examenul de admitere se stabilesc pentru fiecare sesiune de catre o comisie centrala numita in conditiile art. 3. Persoanele care fac parte din comisia centrala de stabilire a subiectelor de examen nu vor face parte din comisiile de examinare.

Art. 25. - Subiectele pentru disciplinele care fac obiectul probelor scrise sunt unice pe tara si se elaboreaza in cel putin 30 de variante care sa acopere tematica si bibliografia obligatorii, valabile pentru sesiunea respectiva, stabilite conform art. 13.

Art. 26. - Presedintele comisiei centrale extrage cel putin 15 variante cuprinzand subiectele elaborate pentru fiecare proba scrisa si le multiplica intr-un numar egal cu numarul de candidati rezultat prin raportarea numarului total de candidati la nivelul tarii la numarul de variante retinute de comisia centrala pentru sesiunea respectiva.

Art. 27. - Subiectele se sigileaza in plicuri separate, pe variante, asigurandu-se confidentialitatea. Plicurile se predau sub semnatura fiecarui presedinte al comisiei de examinare, cu cel mult 48 de ore inaintea datei de organizare a examenului de admitere; plicurile cuprinzand subiectele la probele scrise se desigileaza in prezenta comisiei de examinare si a candidatilor.
CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

Art. 28. - Remunerarea membrilor comisiei centrale si ai comisiilor de examinare, cheltuielile de transport, cazare si diurna, in conditiile legii, se suporta de Corp din sumele incasate drept taxa de participare la examenul de admitere.

Art. 29. - Examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil sau contabil autorizat este nul de drept, daca este organizat in alte conditii decat cele prevazute in prezentul regulament.

Art. 30. - Prezentul regulament se va completa cu Metodologia privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale ale cetatenilor straini din Uniunea Europeana, care se va elabora de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului in termen de maximum 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament.

Art. 31. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1
la regulament

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA
Filiala .........................................

Cerere de inscriere


Subsemnatul/subsemnata ...................................................................................., nascut/nascuta la data de ........./........../............ in localitatea ............................., judetul .........................., domiciliat/domiciliata in localitatea ............................, str. ....................................................... nr. ........, judetul ..................., telefon: acasa .......................... serviciu: .................................., mobil ..................... ,

e-mail ............................................................posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate seria ..................... nr. ....................., cod numeric personal ......................................................................, absolvent/absolventa al/a
[] Facultatii ....................................................,specializarea ................................
[] Liceului .....................................
[] Scolii tehnice .............................., solicit inscrierea la examenul de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de:
[] expert contabil
[] contabil autorizat cu studii medii/studii superioare,
care se organizeaza in perioada ......................................... la Centrul de examen ............................... .
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai sus corespund realitatii, ca nu am suferit nici o condamnare penala si ca nici nu sunt implicat in calitate de inculpat in vreun proces cu caracter penal.
Inscrierea de date nereale atrage pierderea examenului de admitere, anularea certificatului de promovare a examenului de admitere la stagiu in vederea obtinerii calitatii de expert contabil/contabil autorizat, radierea din Tabloul Corpului si raspunderea penala, dupa caz.

Semnatura
..........................

Data ........./........../.........


ANEXA Nr. 2
la regulament

Curriculum vitae


Numele: .....................................................................


Prenumele: ..................................................................


Domiciliat/Domiciliata: .....................................................


Studii: .....................................................................


- Liceul ....................................................................


- Facultatea ................................................................


- Specialitatea .............................................................


Profesia: ...................................................................


Locul de munca: .............................................................


Functia ocupata: ............................................................


Perioada: ...................................................................


Activitatea stiintifica: ....................................................


Cursuri de perfectionare absolvite: .........................................


Limbi straine cunoscute: ....................................................

Semnatura

.........................
Data ........./........../.........

ANEXA Nr. 3
la regulament


CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

Certificat de promovare a examenului de admitere la stagiu in vederea atribuirii calitatii de expert contabil/contabil autorizat


Seria ............. Nr. .............

Numele si prenumele (cu initiala tatalui) titularului .......... ................................................................
Locul si data nasterii: localitatea ............................ judetul .........................
Codul numeric personal .........................................
Domiciliul stabil al titularului: localitatea ................., judetul/sectorul ........... str. ................. nr. ........ blocul ......... scara ....... etajul ..... apartamentul .......
Numele si prenumele secretarului comisiei de examinare ......... ................................................................
Centrul si sesiunea la care titularul a sustinut examenul si a fost declarat admis ............................................
Prezentul certificat atesta promovarea examenului de admitere si da numai dreptul de inscriere a titularului pentru efectuarea stagiului de practica de trei ani.
Centrul ................. ziua ...... luna ....... anul ........
Eliberat la data: ziua .......... luna ........... anul ........

Presedintele comisiei de examinare,
L.S.

Secretarul comisiei de examinare,

MATCA

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA

Certificat de promovare a examenului de admitere la stagiu in vederea atribuirii calitatii de expert contabil/contabil autorizat


Seria ............. Nr. .............

Numele si prenumele (cu initiala tatalui) titularului .......... ................................................................
Locul si data nasterii: localitatea ............................ judetul .........................
Codul numeric personal .........................................
Domiciliul stabil al titularului: localitatea ................., judetul/sectorul ........... str. ................. nr. ........ blocul ......... scara ....... etajul ..... apartamentul .......
Numele si prenumele secretarului comisiei de examinare ......... ................................................................
Centrul si sesiunea la care titularul a sustinut examenul si a fost declarat admis ............................................
Prezentul certificat atesta promovarea examenului de admitere si da numai dreptul de inscriere a titularului pentru efectuarea stagiului de practica de trei ani.
Centrul ................. ziua ...... luna ....... anul ........
Eliberat la data: ziua .......... luna ........... anul ........

Presedintele comisiei de examinare,
L.S.

Secretarul comisiei de examinare,